Regulamin sklepu internetowego Gipara Wear


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego Gipara Wear określa:
  1. warunki sprzedaży odzieży marki Gipara, znajdującej się w asortymencie sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.giparawear.com, prowadzonego dla IMG Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w tym w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży towarów z konsumentami lub przedsiębiorcami, warunki tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego,
   a także
  2. warunki świadczenia drogą elektroniczną nieodpłatnej usługi prowadzenia konta klienta na stronie sklepu internetowego, w tym korzystania z dostępnych tam funkcjonalności, informacji, dokumentów, grafiki, filmów, utworów muzycznych i/lub innych usług świadczonych za pośrednictwem strony www.giparawear.com.
 2. Dane kontaktowe:
  1. adres pocztowy:
   Gipara Wear
   ul. Strażnicza 1
   82-300 Elbląg
   Polska
  2. adres poczty elektronicznej:
   e-mail: info@giparawear.com
  3. infolinia i czat czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00

§ 2. Definicje

Wymienione niżej zwroty pisane wielką literą, użyte w dalszej części niniejszego regulaminu, należy rozumieć - o ile z kontekstu ich użycia nie wynika wyraźnie odmiennie - w następujący sposób:

 1. Gipara – oznacza markę odzieżową należącą do Sprzedawcy, pod którą Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Klient – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę dokonującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego zakupu Towarów lub korzystającego z funkcjonalności Sklepu Internetowego, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Konsument - oznacza Klienta będącego osobą fizyczną, który ukończył 16 lat, dokonującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego zakupu Towaru, oraz korzystającą z funkcjonalności Stron Internetowych, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca - oznacza Klienta będącego osoba fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącego we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującego zakupu Towaru w celu związanym z tą działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin sklepu internetowego Gipara Wear, określający warunki Umowy sprzedaży Towarów, zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, oraz warunki Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta i korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego. W zakresie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niniejszy Regulamin stanowi „regulamin”, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel na stronie Sklepu Internetowego, uruchomiony na jego rzecz przez Operatora Sklepu Internetowego, umożliwiający Klientowi zarządzenie danymi osobowymi, składanie Zamówień oraz monitorowanie statusu realizacji tych Zamówień.
 7. Zamówienie - oznacza złożoną Sprzedawcy przez Klienta ofertę zawarcia Umowy o treści zgodnej z zaznaczonymi przez Klienta opcjami wyboru, dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego, oraz warunkami niniejszego Regulaminu.
 8. Sklep Internetowy - oznacza serwis internetowy prowadzony dla Sprzedawcy przez Operatora Sklepu Internetowego, dostępny pod adresem www.giparawear.com, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu Towaru od Sprzedawcy oraz korzystać z funkcjonalności Konta Klienta.
 9. Operator Sklepu Internetowego - Oznacza przedsiębiorcę IMG S.A. z siedzibą w Gdyni (ul. Strzelców 40 lok. 25, 81-586 Gdynia, KRS: 0000367238, NIP: 7010264454, REGON: 142621752), prowadzącego w imieniu Sprzedawcy działania operacyjne związane z oferowaniem Towarów Sprzedawcy na stronach Sklepu Internetowego.
 10. Towar - oznacza rzecz ruchomą (odzież sportową marki Gipara), oferowaną przez Sprzedawcę do sprzedaży Klientom za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. Sprzedawca - oznacza przedsiębiorcę IMG Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000592395, NIP: 5862302227, REGON: 363268098, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, prowadzącego sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, będącego równocześnie właścicielem marki Gipara oraz podmiotem świadczącym za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługi drogą elektroniczną.
 12. Umowa - oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego, która stanowi równocześnie umowę zawartą na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). Warunki Umowy określają każdorazowo łącznie niniejszy Regulamin oraz treść Zamówienia. Umowa może być zawarta wyłącznie po uprzedniej rejestracji Konta Klienta.
 13. Umowa o prowadzenie Konta Klienta - oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.), zawartą pomiędzy Operatorem Sklepu Internetowego a Klientem, której przedmiotem jest możliwość nieodpłatnego korzystania przez Klienta z funkcjonalności Sklepu Internetowego w celach związanych ze złożeniem oraz realizacją Zamówienia.
 14. Operator Płatności - oznacza przedsiębiorcę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcina 73, lok. 6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980,00 zł (opłacony w całości), prowadzącego internetowy serwis usługowy pośredniczący w przekazywania płatności pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, dostępny pod adresem https://tpay.com/ .
 15. Firma Kurierska - oznacza przedsiębiorcę GLS Strefa Paczki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02-724 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000418609, NIP: 5222996296, REGON:146097816, kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000,00 zł, świadczącego na rzecz Sprzedawcy usługi przewozowe lub pocztowe usługi kurierskie, związane z realizacją Umowy.
 16. Punkt Odbioru - oznacza klub fitness prowadzony przez Operatora Fitness, gdzie Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówionego Towaru. Pełna lista klubów fitness dostępna jest i na bieżąco aktualizowana na stronie Sklepu Internetowego.
 17. Operator Fitness - jeden z będących partnerem Sprzedawcy podmiotów świadczących usługi fitness, prowadzący Punkt Odbioru (klub fitness), który pośredniczy w dostawie Towarów Klientom Sprzedawcy w ramach Umowy.

§ 3. Warunki techniczne

 1. Do korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego wymagane jest spełnienie przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego (urządzenie końcowe) z dostępem do sieci Internet
  2. posiadanie w urządzeniu elektronicznym przeglądarki internetowej:
   1. Mozilla Firefox wersja minimum 24.0 lub
   2. Opera od wersji 10 lub
   3. Google Chrome w wersji 28.0 lub
   4. MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej,

która zapewnia obsługę plików Cookie oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami przeglądarek wymienionymi w lit. a-d powyżej.

  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail
  2. minimalna zalecania rozdzielczość ekranu urządzenia elektronicznego - 1024 x 768 pikseli.
 1. Zważywszy, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby do tego nieuprawnione, dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego zaleca się, aby urządzenie elektroniczne Klienta posiadało również:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików Cookie oraz JavaScript w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 2. Operator Sklepu Internetowego zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapełnić Klientom bezpieczeństwo danych udostępnianych w Koncie Klienta oraz, aby Sklep Internetowy działał w sposób ciągły i poprawny.

§ 4. Treści zamieszczane na stronie sklepu internetowego

 1. Treści zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, w tym znaki towarowe, logotypy, ikony, teksty, grafiki, fotografie, obrazy, filmy, nagrania dźwiękowe, grafiki, oprogramowanie, wzorce umów i formularzy mogą być chronione prawami autorskimi, prawami osobistymi, prawami do baz danych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, chroniącymi własność intelektualną, przysługującymi Sprzedawcy, Operatorowi Sklepu Internetowego, licencjodawcy lub innym podmiotom, z którymi Sprzedawca lub Operator Sklepu Internetowego zawarł stosowne umowy.
 2. Żaden element strony Sklepu Internetowego lub treści na nim umieszczone nie mogą być - bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora Sklepu Internetowego - kopiowane, rozpowszechnianie, przesyłane, wyświetlane, wykonywane, reprodukowane lub publikowane w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Klient ma prawo oglądać, odtwarzać, drukować oraz pobierać treści zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek, to jest do celów osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych.
 4. Sprzedawca oraz Operator Sklepu Internetowego zastrzega wszelkie prawa wymienione w ust. 1-3 powyżej.
 5. Korzystając z funkcjonalności strony Sklepu Internetowego Klient zobowiązuje się:
  1. postępować w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  2. postępować zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
  3. nie dostarczać oraz nie przekazywać treści o bezprawnym charakterze,
  4. powstrzymywania się od działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie strony Sklepu Internetowego,
  5. powstrzymywać się od wszelkiej działalności mogącej naruszyć uzasadnione interesy Sprzedawcy lub Operatora Sklepu Internetowego.

§ 5. Przedmiot sprzedaży

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferuje Klientom możliwość zakupu Towarów, znajdujących się w aktualnym asortymencie Sklepu Internetowego, na warunkach określonych w Umowie.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest przenieść na Klienta własność zakupionych Towarów oraz dostarczyć Klientowi (wydać) Towar bez wad fizycznych i prawnych.
 3. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny i kosztów dostawy Towaru zamówionego w Sklepie Internetowym oraz do jego odebrania.
 4. Sprzedawca zastrzega, że Towary zamówione przez Klienta pozostają własnością Sprzedawcy do czasu uregulowania przez Klienta wszelkich kosztów wynikających z tytułu zawartej Umowy, w tym kosztów częściowej, wcześniejszej lub późniejszej dostawy. Klient nie może sprzedawać, zbywać ani obciążać Towaru przed nabyciem do niego prawa własności.
 5. Wszystkie Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe.
 6. Sprzedawca zastrzega, że znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego zdjęcia Towarów, wyświetlane na urządzeniach elektronicznych Klientów, w tym w szczególności odcienie wyświetlanych kolorów, mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych, ze względu na indywidualne ustawienia i/lub parametry techniczne tych urządzeń.
 7. Sprzedawca zwraca uwagę na instrukcje użytkowania i konserwacji Towarów, umieszczone na etykietach i dołączonych do nich dokumentach. Sprzedawca zastrzega przy tym, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z niewłaściwego obchodzenia się z Towarami, w szczególności niezgodnie z dołączonymi do nich instrukcjami.

§ 6. Rejestracja i logowanie

 1. Operator Sklepu Internetowego świadczy drogą elektroniczna usługi umożliwiające założenie oraz korzystanie przez Klienta z Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem www.giparawear.com.
 2. Klient ma możliwość korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, po zalogowaniu się na Konto Klienta, utworzone uprzednio w procesie rejestracji. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.
 3. Rejestracja jest nieodpłatna oraz wymagana do złożenia Zamówienia.
 4. Jeżeli Klient dokonał już wcześniej rejestracji, zgodnie z postanowieniami ust. 6-8 poniżej, klika w opcję „ZALOGUJ SIĘ” , po czym wpisuje adres e-mail i hasło podane podczas rejestracji oraz klika w pole „ZALOGUJ”, przekierowujące bezpośrednio na stronę Sklepu Internetowego.
 5. W celu rejestracji Klient wchodzi na stronę Sklepu Internetowego i po wybraniu odpowiedniej opcji wypełnia formularz rejestracyjny, wpisując e-mail, hasło, potwierdzenie hasła oraz numer telefonu.
 6. Po podaniu wszystkich danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią i akceptuje niniejszy Regulamin, klikając w stosowne pole wyboru znajdujące się obok tego oświadczenia oraz klika w opcję „ZAREJESTRUJ”. Na podstronie z formularzem rejestracyjnym Klient może również zapoznać się z Polityką Prywatności Sprzedawcy, klikając w znajdujący się tam link przekierowujący (hiperłącze). Klient może również opcjonalnie wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, klikając w pole wyboru znajdujące się przy stosownym oświadczeniu.
 7. Po prawidłowym dokonaniu rejestracji, system informatyczny potwierdza utworzenie Konta Klienta, wyświetlając stosowny komunikat na podstronie rejestracji oraz automatycznie przekierowuje na stronę Sklepu Internetowego, gdzie można złożyć lub dokończyć Zamówienie, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
 8. W przypadku, gdy którakolwiek z danych, podanych w formularzu rejestracyjnym, zostanie wpisana przez Klienta w sposób nieprawidłowy, system wyświetli stosowny komunikat określający brakujące lub niepoprawne dane, które Klient będzie musiał poprawić lub uzupełnić w celu dokończenia rejestracji.
 9. Prawidłowe założenie Konta Klienta podczas rejestracji umożliwia Klientowi składanie Zamówień na Towary oraz zalogowanie się na stronie Sklepu Internetowego.
 10. Założenie Konta Klienta umożliwia Klientowi:
  1. składanie Zamówień
  2. monitorowanie dokonywanych Zamówień,
  3. śledzenie statusu realizacji Zamówień,
  4. poprawianie i aktualizowanie danych Klienta,
  5. zmianę hasła.
 11. Z chwilą dokonania rejestracji przez Klienta, Klient zawiera równocześnie z Operatorem Sklepu Internetowego umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Sklepu Internetowego poprzez Konto Klienta. Umowa ta jest nieodpłatna i zawarta na czas nieokreślony.

§ 7. Składanie zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia na Towary dostępne w aktualnym asortymencie Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient, po uprzednim zalogowaniu do Konta Klienta lub zarejestrowaniu Konta Klienta:
  1. wybiera Towar, klikając w zdjęcie wraz z opisem oraz ceną Towaru,
  2. określa, w zależności od dostępnych opcji wyboru, kolor oraz rozmiar Towaru,
  3. klika w pole „+ dodaj do koszyka”,

a następnie kontynuuje zakupy dodając do koszyka kolejne Towary albo przechodzi do złożenia Zamówienia wybierając zakładkę „KOSZYK”, znajdującą się u góry strony Sklepu Internetowego. Po wybraniu zakładki „KOSZYK” Klient potwierdza ilość wybranego Towaru oraz wybiera z dostępnych opcji sposób wysyłki oraz rodzaj płatności. Klient może też opcjonalnie zaznaczyć, że chce otrzymać fakturę, klikając w stosowną opcję wyboru, oraz wpisując numer NIP i dane firmy, jak również wpisać kod rabatowy z posiadanego voucher-a, uprawniający go do zniżki przy zakupie Towaru (wyłącznie jednego kodu rabatowego – voucher-y w ramach Zamówienia [kwotowe lub procentowe] nie sumują się).

 1. Po dokonaniu czynności, o których mowa ust. 2 powyżej, Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin, klikając w przycisk wyboru, znajdujący się obok oświadczenia o treści: „Akceptuję regulamin”, a następnie klika w pole „Przejdź do podsumowania”.
 2. W podsumowaniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wyświetla się ostateczna informacja o wybranym Towarze oraz jego cenie, ilości, sposobie dostawy oraz formie płatności, określone uprzednio przez Klienta. Klient ma w tym przypadku możliwość wyboru pola „Powrót”, umożliwiającego cofniecie się do wcześniejszej fazy Zamówienia w celu jego zmiany lub uzupełnienia, oraz pole „Zamawiam i płacę”, w celu złożenia Sprzedawcy oferty zakupu Towaru.
 3. Kliknięcie przez Klienta w pole „Zmawiam i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy wiążącej oferty zakupu Towaru, na warunkach określonych przez Klienta w Zamówieniu. Następnie na stronie Sklepu Internetowego wyświetli się komunikat o złożeniu Zamówienia. Opcjonalnie, w przypadku gdy Klient wybrał opcję „płatność z góry”, Klient zostanie w kolejnym kroku przekierowany na stronę Operatora Płatności, gdzie postępując zgodnie z wyświetlającymi się wskazówkami ma możliwość zapłacić za zamówiony Towar. Sprzedawca zastrzega przy tym, że nieukończenie przez Klienta procesu płatności za pośrednictwem strony Operatora Płatności, nie ma wpływu na związanie Klienta złożonym Zamówieniem.
 4. Sprzedawca, po zweryfikowaniu Zamówienia, w szczególności pod kątem dostępności Towaru, potwierdza jego otrzymanie, przesyłając na adres e-mail Klienta wskazany podczas rejestracji potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (przyjęcia oferty Klienta) i z tą chwilą dochodzi do zawarcia przez strony wiążącej Umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z Zamówieniem (np. brakiem Towaru w magazynie), stwierdzonych przez Sprzedawcę po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia Zamówienia albo złożenia Klientowi nowej oferty, do zaakceptowania/bądź odrzucania przez Klienta zamiast wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie pierwotnego Zamówienia Klienta. W przypadku, gdy Sprzedawca nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia albo Klient nie zgodzi się na nową ofertę zaproponowaną przez Sprzedawcę Umowa nie zostaje zawarta. W tym przypadku - jeżeli Klient wybrał płatność „z góry” i uregulował o ją już za pośrednictwem strony Operatora Pełności - Sprzedawca zwróci niezwłocznie Klientowi pobrane środki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zapłaty za Towar, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
 5. Klient ma możliwość monitorować status Zamówienia poprzez Konto Klienta, klikając w pole „MOJE KONTO” , a następnie wybierając zakładkę „HISTORIA ZAMÓWIEŃ”.

§ 8. Ceny towarów

 1. Ceny Towarów podane na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, to jest zawarty jest w nich podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Łączna wartość zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostawy.
 4. Informacja o cenie danego Towaru jest podawana bezpośrednio pod zdjęciem i opisem danego Towaru na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Cena Towaru jest wiążąca od momentu złożenia Sprzedawcy Zamówienia przez Klienta zgodnie z § 7 Regulaminu. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, zgodnie z § 7 ust. 6 Regulaminu, cena Towaru nie może ulec zmianie, niezależnie od ewentualnych późniejszych zmian cen Towarów w Sklepie Internetowym w trakcie, jak i po realizacji tego Zamówienia.

§ 9. Faktura / paragon

Dowód zakupu Towaru jest wystawiany i dołączany przez Sprzedawcę do każdej przesyłki. Po złożeniu Zamówienia nie jest możliwa zmiana danych nabywcy Towaru na inne niż dane Klienta wskazane w trakcie składania Zamówienia. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu, Klient może zgłosić ten fakt w celu uzupełnienia dokumentów sprzedaży, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@gipara.com lub na adres pocztowy: Gipara Fitness, ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg.

§ 10. Formy i termin płatności

 1. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę podczas składania Zamówienia o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za zamówiony Towar w wysokości wynikającej z zawartej Umowy.
 2. Sprzedawca oferuje Klientom następujące formy płatności:
  1. za pobraniem, gotówką przy odbiorze Towaru - Klient dokonuje zapłaty za zamówiny Towar z dołu, przy odbierze Towaru, przekazując zapłatę bezpośrednio przedstawicielowi Firmy Kurierskiej; wymieniona forma płatności dostępna jest wyłącznie w przypadku wybrania przez Klienta wysyłki na adres do dostawy Klienta, wskazany w Zamówieniu (inny niż adres Punktu Odbioru);
  2. za pośrednictwem serwisu internetowego tpay.com – Klient dokonuje zapłaty za zamówiony Towar z góry, poprzez internetowy serwis usługowy pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, przelewem albo kartą płatniczą, zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez Operatora Płatności.
 3. W przypadku wprowadzenia przez Sprzedawcę w przyszłości innych form płatności poprzez Internet, Sprzedawca korzystać będzie z usług zewnętrznych podmiotów, które będą mogły wymagać podania przez Klienta jego danych koniecznych do realizacji transakcji. Przed dokonaniem płatności Klient powinien każdorazowo zapoznać się uprzednio z regulaminami świadczenia tego rodzaju usług przez takich zewnętrznych usługodawców oraz warunkami przetwarzania jego danych osobowych przez tych administratorów.
 4. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku realizowania płatności innymi metodami niż te, które określone zostały w ust. 2 powyżej, nie będzie ponosić odpowiedzialności za utratę płatności, ani inne szkody, które mogą stać się wynikiem takiego działania Klienta.
 5. Sprzedawca zachowuje prawo własności Towaru do czasu otrzymania pełnej zapłaty za zamówiony Towar.

§ 11. Dostawa i odbiór towaru

 1. Towary zamówione przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostarczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania Zamówienia, w jeden z następujących sposobów:
  1. za pośrednictwem Firmy Kurierskiej - Towar dostarczany jest na adres dostawy wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej;
  2. 2) do Punktu Odbioru - Towar dostarczany jest do jednego z Punktów Odbioru, prowadzonego przez Operatora Fitness, wskazanego przez Klienta podczas składania Zamówienia; przy odbiorze Towaru od pracownika Punktu Odbioru Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia otrzymany od Sprzedawcy, zbadać czy dostarczony Towar jest zgodny z Zamówieniem oraz pokwitować odbiór Towaru na liście zamówień.
 2. Zamówiony Towar przekazywany jest do wysyłki niezwłocznie po zawarciu Umowy, przy czym w przypadku wybrania przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisu internetowego tpay.com, o którym mowa w § 10 ust.2 pkt 2 Regulaminu, nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty za Towar (w tym kosztów jego dostawy) na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Dostawy Towarów dokonywane są wyłącznie w dni robocze, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Sugerowany czas dostawy Towaru wynosi od 1-2 dni roboczych, liczonych od dnia następującego po dniu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca zastrzega, że termin ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (np. opóźnienia kuriera lub innych niedających się przewidzieć problemów z doręczeniem Towaru).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podziału dostawy zamówionych Towarów w przypadku, gdy realizacja części Zamówienia jest opóźniona. W przypadku dostawy realizowanej w częściach, Sprzedawca powiadomi o zamiarze realizacji takiej dostawy w wiadomości e-mail wysłanej na adres Klienta podany podczas rejestracji. Klient nie może być w tym przypadku obciążony jakimikolwiek dodatkowymi kosztami dostawy.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar będący przedmiotem Umowy bez wad fizycznych i prawnych.
 6. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do odbioru oraz uregulowania ceny Towaru wraz z kosztami wysyłki bezpośrednio u przedstawiciela Firmy Kurierskiej. W przypadku uchylania się przez Klienta od odbioru lub zapłaty za dostarczony Towar, Firma Kurierska zwróci Towar Sprzedawcy najpóźniej po 14 dniach od dnia podjęcia pierwszej próby doręczenia Towaru Klientowi. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca może wezwać Klienta do wykonania Umowy, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej Sprzedawcy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki Towaru w obydwie strony, przygotowania przez Sprzedawcę wezwania do wykonania Umowy oraz ewentualnego innego sposobu zapłaty za zamówiony Towar lub jego doręczenia Klientowi.
 7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie oraz w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju Towaru.
 8. Klienta ma prawo żądać od kuriera lub pracownika Punktu Odbioru, zajmującego się wydawaniem Towaru, spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia podczas odbioru ubytku lub uszkodzenia Towaru.
 9. Podczas odbioru Towaru od kuriera albo pracownika Punktu Odbioru, Konsument powinien sprawdzić jego stan oraz kompletność. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta:
  1. uszkodzenia mechanicznego Towaru znajdującego się w przesyłce,
  2. niekompletności Towaru znajdującego się w przesyłce,
  3. niezgodności Towaru znajdującego się w przesyłacie, z Towarem, który został Zamówiony przez Konsumenta,

Konsument uprawniony jest do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Konsument powinien sporządzić z kurierem albo pracownikiem notatkę lub protokół dokumentujący dane zdarzenie oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, celem uruchomienia procedury reklamacyjnej, o której mowa w § 13 Regulaminu.

 1. Przedsiębiorca w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość, a gdyby okazało się, że opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, ma on prawo odmówić przyjęcia Towaru i w obecności kuriera albo pracownika Punktu Odbioru sporządzić protokół zgłoszenia szkody, a następnie niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedawcy, celem uruchomienia procedury reklamacyjnej. Sprzedawca zastrzega równocześnie, że reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Przedsiębiorcę oraz kuriera albo pracownika Punktu Odbioru.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że z chwilą wydania Towaru Klientowi, na Klienta przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego utraty lub uszkodzenia.
 3. Jeżeli Towar zostanie przesłany przez Sprzedawcę Klientowi w inny niż oferowany przez Sprzedawcę sposób dostawy, wybrany przez Klienta w ramach indywidualnych uzgodnień ze Sprzedawcą, na co Sprzedawca nie miał wpływu, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi wybranemu przez Klienta.

§ 12. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta

 1. Konsument, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 9 poniżej. Sprzedawca zastrzega, że może wprowadzić korzystniejsze warunki odstąpienia od Umowy przez Konsumenta aniżeli wynikające z niniejszego paragrafu w ramach aktualnej oferty.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:
  1. obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
  2. polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
 3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze stosownego oświadczenia, z którego treści w sposób dostateczny wynikać będzie taka wola Konsumenta, np. za pośrednictwem funkcjonalności Konta Klienta.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać przekazane Sprzedawcy przez Konsumenta drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail wysłanej z adresu poczty elektronicznej Konsumenta, podanego podczas rejestracji, na następujący adres e-mail Sprzedawcy: info@gipara.com lub tradycyjną pocztą, na następujący adres korespondencyjny Sprzedawcy: Gipara Fitness, ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg. W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, Konsument może posłużyć się wzorem formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy listem poleconym, Konsument powinien pamiętać o złożeniu pod treścią oświadczenia własnoręcznego podpisu, po rygorem uznania oświadczenia za nieważne.
 5. Do zachowania 14-dniowego (lub dłuższego, w przypadku stosowania przez Sprzedawcę korzystniejszych warunków do odstąpienia) terminu na odstąpienie od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu.
 6. Sprzedawca, po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przekazanego w sposób o którym mowa w ust. 4 powyżej, poinformuje Konsumenta o tym fakcie na trwałym nośniku.
 7. W przypadku złożenia przez Konsumenta skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca potwierdzi przyjęcie jego Zamówienia, oferta Klienta wskazana w Zamówieniu przestaje wiązać.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami, z zastrzeżeniem kolejnego zdania oraz ust. 9 i 11 poniżej. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Sprzedawca wskazuje, że w przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Sprzedawca zwróci dokonane przez niego płatności w takiej samej formie, w jakiej zostały uiszczone (np. (i) w przypadku płatności w pieniądzu - Konsument otrzyma zwrot płatności w całości w pieniądzu, (ii) w przypadku płatności voucherem/kodem rabatowym - Konsument otrzyma tego samego rodzaju voucher/kod rabatowy, odpowiadający wartością zawracanemu Towarowi, a (iii) w przypadku płatności w części w pieniądzu i w części voucherem/kodem rabatowym - Konsument otrzyma zwrot płatności odpowiednio w części w pieniądzu, a w części w postaci vouchera/kodu rabatowego.
 9. Sprzedawca nie ma obowiązku zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponuje, że sam Towar ten odbierze. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Towaru przed jego upływem.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu Towaru.
 12. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwracany Towar nie może nosić śladów używania go w sposób inny, aniżeli wynikający z konieczności stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności, w szczególności powinien być czysty oraz posiadać komplet przytwierdzonych do niego przez Sprzedawcę oryginalnych metek, a także być zabezpieczony w oryginalnym opakowaniu, które było do niego dołączone.

§ 13. Rękojmia, gwarancja, reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać Klientom Towar bez wad fizycznych i prawnych.
 2. W przypadku, gdy Towar nabyty przez Klienta posiada wady fizyczne lub prawne (rękojmia), Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie.
 3. W przypadku Towarów, na które została udzielona Gwarancja, Klientowi przysługują również uprawniania wynikające z dokumentu gwarancyjnego, na warunkach w nim określonych. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z tytułu rękojmi za wady Towaru. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z treścią Umowy. Wada prawna zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 5. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru, jeżeli wady te zostaną stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Przedsiębiorca traci uprawnienie z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach danego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada Towaru wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 6. Sprzedawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi, które nie zostały zgłoszone przewoźnikowi przy odbiorze przesyłki. Zastrzeżenie, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, nie dotyczy jednak Umów zawieranych z Konsumentami.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar na wolny od wad albo wadę Towaru usunie. Jeżeli jednak Sprzedawca nie uczyni zadość obowiązkowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym albo dany Towar był już wymieniany lub naprawiany, Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczy jednak wyłącznie sytuacji, gdy wada Towaru jest istotna. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre z nich są wadliwe i dają się one równocześnie odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla Klienta i Sprzedawcy, uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy ogranicza się tylko do rzeczy wadliwych.
 8. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 7 powyżej, Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady Towaru, zażądać od razu:
  1. wymiany Towaru na wolny od wad albo
  2. usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta będzie niemożliwe albo wymagać będzie nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 9. Klient wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Towaru zobowiązany jest dostarczyć na koszt Sprzedawcy wadliwy Towar na adres: Gipara Fitness, ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg, chyba, że ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jej zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione – Klient obowiązany jest w takiej sytuacji udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 10. Zasady, o których mowa w ust. 9 powyżej, stosuje się do zwrotu Towaru w razie odstąpienia od Umowy i wymiany Towaru na wolny od wad.
 11. Reklamacja może zostać złożona przez klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail Sprzedawcy: info@gipara.com, lub listownie na adres: Gipara Fitness, ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg, z dopiskiem „Reklamacja”.
 12. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało minimum: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), na które może zostać wysłana przez Sprzedawcę odpowiedź na reklamację, datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Towaru (np. kopia faktury, kopia paragonu, potwierdzenie dokonania przelewu z rachunku bankowego). Treść zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, ma charakter przykładowy, to jest Klient nie musi z niego skorzystać i nie wpływa on na skuteczność reklamacji, przy czym usprawnia i przyspiesza procedurę jej rozpatrywania przez Sprzedawcę .
 13. Sprzedawca rozpatruje reklamacje Konsumentów dotyczące Towarów nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje Przedsiębiorców rozpatrywane są w terminie odpowiednim do stwierdzenia zasadności bądź niezasadności danej reklamacji.
 14. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z wykonywaniem Umowy o prowadzenie Konta Klienta. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć odpowiednio dane podane w ust. 12 powyżej oraz opis zaistniałego problemu. Reklamacje Konsumentów rozpatrywane są nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje Przedsiębiorców rozpatrywane są w terminie odpowiednim do stwierdzenia zasadności bądź niezasadności danej reklamacji.
 15. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 14. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Sprzedawca informuje, że nie wyraża zgody na udział w postepowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823).

§ 15. Umowa o prowadzenie konta klienta

 1. Umowa o prowadzenie Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego zostaje zawarta z Operatorem Sklepu Internetowego na czas nieokreślony. Umowa polega na świadczeniu drogą elektroniczną usług polegających na zapewnieniu Klientowi możliwości korzystania z funkcjonalności Konta Klienta.
 2. Zarówno Klient, jak i Operator Sklepu Internetowego, ma prawo wypowiedzieć Umowę o prowadzenie konta Klienta w każdym czasie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zachowaniem praw nabytych przez drugą stronę.
 3. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, może wypowiedzieć Umowę o prowadzenie Konta Klienta poprzez samodzielne złożenie dyspozycji usunięcia Konta Klienta albo poprzez zgłoszenie Operatorowi Sklepu Internetowego żądania usunięcia Konta Klienta, przy czym w tym przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
 4. Operator Sklepu Internetowego w celu wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług poinformuje Klienta o tym fakcie przesyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Klienta podany w chwili rejestracji, co najmniej na 14 dni przed planowaną datą rozwiązania Umowy o prowadzenie Konta Klienta.
 5. Operator Sklepu Internetowego ma prawo wypowiedzieć Umowę o prowadzenie Konta Klienta w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 16. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami, wynikłe z Umowy lub pozostające z nią w związku, rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej, a gdyby działania te okazały się nieskuteczne spory te rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.).
 2. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcami, wynikłe z Umowy lub pozostające z nią w związku, rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej, a gdyby działania te okazały się nieskuteczne spory te rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

§ 17. Ochrona danych osobowych

 1. Współadministratorami danych osobowych Klientów podawanych podczas rejestracji Konta Klienta lub składania Zamówienia są:
  1. Operator Sklepu Internetowego – IMG S.A. z siedzibą w Gdyni ul. ul. Strzelców 40/25, 81-661 Gdynia
   oraz
  2. Sprzedawca - IMG Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetwarzania danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi oraz praw przysługujących tym Klientom w związku z przetwarzaniem ich danych przez współadministratorów zawarte zostały w Polityce Prywatności, z którą Klient ma możliwość zapoznać się podczas rejestracji w Sklepie Internetowym oraz podczas składania Zamówienia, jak również na podstronie Sklepu Internetowego, klikając w zakładkę „Polityka Prywatności”.

§ 18. Promocje

 1. Sprzedawca może prowadzić w Sklepie Internetowym okresowe akcje promocyjne. Zasady promocji są każdorazowo udostępniane Klientom w odrębnych regulaminach promocji.
 2. Promocje nie łączą się ze sobą, chyba że co innego wynika z regulaminu lub zasad danej promocji.
 3. W przypadku kolizji postanowień regulaminu danej promocji z niniejszym Regulaminem wiążące będą postanowienia regulaminu promocji.

§ 19. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego. Regulamin dołączany jest również na trwałym nośniku (pliku w formacie „pdf”) jako załącznik do wiadomości e-mail Sprzedawcy, o której mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia Klienta do realizacji Sprzedawcę (przyjęcie oferty).
 2. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), przez co nie mogą być traktowane jako wiążącą oferta Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym momencie, z zastrzeżeniem, że wszelkie Umowy łączące Klientem ze Sprzedawcą lub Operatorem Sklepu Internetowego, podlegać będą wersji Regulaminu obowiązującej w momencie zawarcia tych Umów, tj. Umowy o prowadzenie Konta Klienta - w momencie dokonywania rejestracji, a Umowy sprzedaży Towarów - w momencie składania Zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 lutego 2020 r.

załącznik nr 1 - formularz odstąpienia od Umowy